Doporuč a získej
Doporučte nás svým blízkým a dostanete slevu.
Vysněný tarif
Vytvořte si vlastní tarif na míru.

Pravidla soutěže Kolo štěstí

 Pravidla soutěže

„Kolo štěstí“

 

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Kolo štěstí“ (dále jen „kolo štěstí“) je společnost MAXPROGRES mobile s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČO: 01549278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 78542 (dále jako „pořadatel“ nebo „99mobile“).

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 17.4.2020 0:00 hodin do 31.8.2020 23:59 hodin. Popis soutěže je uveřejněn na webu www.99mobile.cz

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska.  Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které dosud nejsou zákazníky 99mobile. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti 99mobile a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Účastník může dvakrát denně zatočit kolem štěstí na webu www.99mobile.cz, které se objeví ve vyskakovacím okně při načtení této webové stránky.

4.2 Zastaví-li se kolo štěstí po prvním zatočení na políčku s nápisem „Nevyhrává“, Účastník žádnou cenu nezíská. Účastník v takovém případě může zatočit kolem podruhé. Nezíská-li Účastník cenu ani po druhém zatočení, bude moci kolem zatočit nejdříve příští kalendářní den.

4.3 Zastaví-li se kolo štěstí po zatočení na políčku s výhrou, vyhrává Účastník cenu uvedenou na daném políčku (150 Kč, 200 Kč, měsíční paušál zdarma). Po zadání e-mailové adresy do pole, které se po úspěšném zatočení výherci objeví na obrazovce, bude výherci na uvedený e-mail zaslána zpráva s vygenerovaným kódem, který bude výherce moci uplatnit při objednání tarifu u pořadatele.

4.4 Účastník odpovídá za to, že jím uvedená e-mailová adresa je užívána výhradně tímto soutěžícím (tzn., že se nejedná o zneužití cizí e-mailové adresy). Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 

5. Zpracování osobních údajů 

5.1 Pořadatel coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů společností MAXPROGRES mobile, s.r.o., IČ 01549278, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno (dále jen Zásady), které jsou dostupné na adrese: https://www.99mobile.cz/soubory-ke-stazeni/. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Webkomplet, s.r.o., se sídlem Klobásova 37/34. Brno 625 00, IČ 29185084.

5.2 Pro účely organizace soutěže, ověření splnění podmínek soutěže a předání a uplatnění výhry bude pořadatel po dobu trvání soutěže a po dobu potřebnou k předání výhry, maximálně po dobu 100 dní od jejího skončení, zpracovávat osobní údaje, které budou výhercem vyplněny v rámci odpovědního formuláře.

5.3 Účastník soutěže má ve vztahu ke zpracování osobních údajů tato práva, která jsou podrobně popsána v čl. VIII. Zásad: (i) právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů a na omezení zpracování, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (v) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a (vi) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 14.4.2020